Calendari i procediment d’admissió

LEGISLACIÓ

99c846_3cfa56bd68af4dd383fd20d425627668.jpg_srz_785_365_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzLa Resolució d’11 de març de 2015, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l’àmbit competencial de la província d’Alacant.Podeu enllaçar amb la resolució completa.

Aquesta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s’establix el calendari i el procediment per a l’admissió de l’alumnat per al proper curs escolar, 2015-16, pot ser consultada i descarregada en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

IMPORTANT

L’alumnat que sol·licite plaça, haurà de presentar una única sol·licitud al centre que demana en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, comportarà l’anul·lació d’aquesta.

La sol·licitud haurà d’anar signada per la mare i el pare.

Impressos per duplicat

Altres impressos

Assistent Admissió Telemàtica

Calendari

INFANTIL I PRIMÀRIA

Presentació de sol·licituds i documentació del 8 al 14 de maig
Publicació de les llistes provisionals 10 de juny
Reclamacions davant del consell escolar del centre del 10 al 15 de juny
Resposta a les reclamacions 16 de juny
Llistes definitives als centres 17 de juny
Formalització de la matrícula als centres del 22 al 29 de juny

– És convenient omplir en la sol·licitud les deu opcions de centre, perquè si no és així, en cas de baremació, s’escolaritzarà l’alumne al centre en què, una volta acabat el procés, queden llocs vacants.

– En cas que es presente més d’una instància en diferents centres, es considerarà duplicitat. Per tant, no se’n tindrà en compte cap i l’alumne s’escolaritzarà al final del procés al centre on queden vacants. D’igual manera es procedirà en el cas de falsedat de dades.

– Tant en els centres d’Educació Infantil com de Primària, les sol·licituds s’han de presentar en el centre que s’ha triat com a primera opció.

– Les sol·licituds hauran d’estar signades pels dos pares.