Calendari i procediment d’admissió per al curs

Calendari i procediment d’admissió

LEGISLACIÓ

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.
Aquesta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s’establix el calendari i el procediment per a l’admissió de l’alumnat per al proper curs escolar, 2017-18, pot ser consultada i descarregada en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

IMPORTANT

L’alumnat que sol·licite plaça, haurà de presentar una única sol·licitud al centre que demana en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d’un centre, comportarà l’anul·lació d’aquesta.

La sol·licitud haurà d’anar signada per la mare i el pare.

DOCUMENTS

 

Calendari

INFANTIL I PRIMÀRIA

Presentació de sol·licituds i documentació del 22 al 29 de maig
Publicació de les llistes provisionals 8 de juny
Reclamacions davant direcció del centre del 8 al 12 de juny
 Llistes definitives als centres  20 de juny
Formalització de la matrícula als centres del 20 al 29 de juny

 

ESO I BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds i documentació del 22 al 31 de maig
Publicació de les llistes provisionals 12 de juliol
Requisit acadèmic del 19 de juny al 7 de juliol
Reclamacions davant direcció del centre del 12 al 14 de juliol
 Llistes definitives als centres  19 de juliol
 Formalització de la matrícula als centres  del 19 al 27 de juliol

– És convenient omplir en la sol·licitud les deu opcions de centre, perquè si no és així, en cas de baremació, s’escolaritzarà l’alumne al centre en què, una volta acabat el procés, queden llocs vacants.

– En cas que es presente més d’una instància en diferents centres, es considerarà duplicitat. Per tant, no se’n tindrà en compte cap i l’alumne s’escolaritzarà al final del procés al centre on queden vacants. D’igual manera es procedirà en el cas de falsedat de dades.

– Tant en els centres d’Educació Infantil com de Primària, les sol·licituds s’han de presentar en el centre que s’ha triat com a primera opció.

– Les sol·licituds hauran d’estar signades pels dos pares.